خلاقیت در طراحی

طراحی گرافیک تبلیغاتی عبارت از نوعی فهم است که با عمل دیدن و کشف پیام بصری از سوی مخاطب انجام می پذیرد. در واقع ارتباط شکل نمی‌گیرد مگراینکه یک وجه اشتراکی بین دوسوی ارتباط وجود داشته باشد. ایده پردازی و استفاده از خلاقیت در طراحی (تفکر خالق)، شیوه‌ای هستند که می‌توانند طراح گرافیک را در شکل‌گیری این ارتباط و به اشتراک گذاشتن معنای مورد نظر، یاری کند


کاربرد خلاقیت در طراحی در انتقال پیام

پیام: در تبلیغات همیشه روی یک پیام اصلی متمرکز می‌شویم. هیچ وقت چند پیام با یک ارزش مساوی نمی‌دهیم. باید سعی کنیم پیامی که برای گیرنده جذاب تر است، انتخاب کنیم.

به عنوان مثال بر اساس تحقیق، بررسی و سوال متوجه می‌شویم که تمام خریداران بالقوه میز، راحتی میز برایشان مهم است، 

خلاقیت در طراحی در رسانه

رسانه: از آن جایی که همیشه تبلیغات بودجه و هزینه ای محدود دارد باید سعی کنیم بهترین و اثر گذارترین رسانه را مشخص کنیم. از طریق تحقیق و بررسی، رسانه هایی که مخاطب مورد نظر بیشترین ارتباط را با آن برقرار میکند، مشخص میکنیم.

ایده های روایی:

ایده های روایی که بخشی از این روند خلاقانه محسوب می شوند ، سعی می کنند از طریق یک روایت ، حرف، گفتگو و داستان مطلب را منتقل کنند ، به طوری که این روایت قابل تعریف باشد و اما ایده های غیر روایی در فضای بصری و احساسی که منتقل می کنند، این ارتباط برقرار می شود. فرم ، رنگ و بافت ابزاری هستند برای ایجاد موضوعی که قرار است انتقال پیدا کند .

روش های خلاقانه پردازش ایده

ایده های خالقانه و معنا های عمیق وقتی بوجود می آیند که بدانیم چرا از یک ایده مشخص در طراحی مان استفاده کرده ایم .تنها در این صورت می توانیم ادعا کنیم که آنچه در طراحی گرافیکی اثر تبلیغاتی ما روی می دهد یه پشتوانه یک کانسپت مشخص، خلق شده است .